Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Huidzorg Harderwijk. Ingeschreven bij KvK Oost Nederland onder nr: 63023202

1. Algemeen

1.1   In deze voorwaarden wordt onder ‘’de huidtherapeut’’ verstaan Huidzorg Harderwijk gevestigd te Harderwijk, aan de  Herman de Manstraat 39A. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (‘’NVH’’) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.

1.2   In deze voorwaarden wordt onder ‘’patiënt/cliënt’’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3   In deze voorwaarden wordt onder ‘’patiënt/cliënt’’ tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.

1.4   Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt/cliënt en de huidtherapeut.

1.5   Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6   Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de patiënt/cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7   De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1   De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de patiënt/cliënt behelst de opdracht van de patiënt/cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2   De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt/cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1   De patiënt/cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de huidtherapeut.

3.2   De huidtherapeut kan van de patiënt/cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3   De toestemming van de patiënt/cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt/cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4   In het geval de patiënt/cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie

De patiënt/cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1   Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalanderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast (zie www.huidzorgharderwijk.nl).

5.2   De patiënt/cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6. Betaling

6.1   De patiënt/cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening (Rabobank IBAN NL12 RABO 0150.6288.11) van de huidtherapeut onder vermelding van het factuur- en debiteurnummer.

6.2   Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt/cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3   Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4   In het geval de patiënt/cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt/cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.

6.5   Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6   De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt/cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7   De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt/cliënt de overeenkomst beëindigd of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

7.1   In het geval de patiënt/cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.

7.2   Zegt de patiënt/cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3   Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per sms-of appbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de patiënt/cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens sms- of appbericht gelezen wordt.

8. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de patiënt/cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

9. Klachten

9.1   In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt/cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt/cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt/cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2   Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt/cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (‘’PAC”). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt/cliënt.

9.3   Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt/cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

10. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut en de patiënt/cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging

12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de patiënt/cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt/cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt/cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt/cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.